REGULAMIN

& 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług , odpowiedzialności oraz przebywania

na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez

podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności

konkludentnych w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji albo zapłatę zadatku lub

całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wskazanych w poprzednim

zdaniu Gość potwierdza, iż zapoznał się i potwierdza warunki regulaminu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie HOTELU

PROTEA***

 1. Regulamin dostępny jest w każdym pokoju, a także możliwy do otrzymania w

Recepcji Hotelu.

 

& 2. DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 13:00 w dniu wynajmu a kończy się o godzinie 11:00

dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że

pokój został wynajęty na jedną dobę.

 1. Życzenie przedłużenia pobytu , poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość

powinien zgłosić w Recepcji do godziny 18:00 poprzedniego dnia. Hotel uwzględnia

życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości – dostępności pokoi.

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w

przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

 1. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów

regulaminu Hotelu.

 

& 3. MELDUNEK W HOTELU

 1. Hotel ma obowiązek meldunkowy każdego Gościa. Podstawą zameldowania Gościa

jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku

odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie Recepcjonista

ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

 1. Wypełnienie karty meldunkowej – Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz

składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane

meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości.

 

& 4. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest Firma

PROTEA Niechajczyk Spółka Jawna z siedzibą w Bolesławcu, przy ul. Brzozowa 1E

KRS: 0000116025 ; REGON 230123954.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług

hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.

 1. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez

okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie

zgody do czasu jej odwołania.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do

przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych

przez hotel.

 1. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych

dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym

momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia

zapomnianym.

 1. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom

odbiorców:***

– firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa

transportu lub przesyłki kurierskiej;

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;

– firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

– firmom świadczącym obsługę prawną;

– firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.

 1. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (PUODO).

 1. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w

siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej ado@protea.com.pl

 

& 5. POBYT GOŚCIA W HOTELU

 1. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju inny osobom, nawet gdy nie

upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

 1. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10:00 jest traktowane

jako przedłużenie pobytu – Recepcja nalicza opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju

według cen pełnych.

 1. Osoby nie zameldowane mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym w

godzinach od 7:00 do 22:00 po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Recepcji

 1. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Hotelowym Gościa , po godzinie

22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na

odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby

nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji

Hotelu.

 1. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie

zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 1. Przez cały czas pobytu w Hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą

opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci w tym poczynione uszkodzenia

lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

 1. Na terenie Hotelu , w tym – w pokojach hotelowych , zgodnie z ustawą

z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o PIS ( Dz.U.Nr

81, poz.529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych

 1. Złamanie zakazu palenia i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym oprócz pokoi

wymienionych w pkt.7 jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój

Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500,00 zł.

& 5. CISZA NOCNA W HOTELU

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00

dnia następnego.

 1. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek

takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

 

& 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu

powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po

jej wystąpieniu.

 1. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym Recepcji.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić

się , czy są zamknięte.

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu , Hotel może odmówić dalszego

świadczenia usług ,osobie , która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do

niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hotelu , uregulowania należności za

dotychczasowe świadczenia , oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia

oraz opuszczenia terenu Hotelu.

 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco

naruszył Regulamin,wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na

osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach

hotelowych i innych pomieszczeniach Hotelu : grzałek i innych urządzeń elektrycznych

nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i

zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 1. W momencie wymeldowania Gość zobowiązany jest do zdania kluczy z pokoi

hotelowych. Za zgubienie kluczy pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości

50,00 zł

 

& 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez

Gościa do Hotelu regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność

Hotelu podlega ograniczeniu jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji.

Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych

i cennych przedmiotów , w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość

naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą

wartość w stosunku do wielkości oraz przedmiotów wielkogabarytowych ,

przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.

 

& 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego

Gościa, będą odesłane na jego koszt , na adres przez niego wskazany. W przypadku nie

otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez okres 6 miesięcy , a

następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 

& 9. INNE

 1. Hotel Świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o

bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji , co umożliwi reakcję.