REGULAMIN

& 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług , odpowiedzialności oraz przebywania

na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez

podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności

konkludentnych w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji albo zapłatę zadatku lub

całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wskazanych w poprzednim

zdaniu Gość potwierdza, iż zapoznał się i potwierdza warunki regulaminu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie HOTELU

PROTEA***

 1. Regulamin dostępny jest w każdym pokoju, a także możliwy do otrzymania w

Recepcji Hotelu.

 

& 2. DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 13:00 w dniu wynajmu a kończy się o godzinie 11:00

dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że

pokój został wynajęty na jedną dobę.

 1. Życzenie przedłużenia pobytu , poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość

powinien zgłosić w Recepcji do godziny 18:00 poprzedniego dnia. Hotel uwzględnia

życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości – dostępności pokoi.

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w

przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

 1. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów

regulaminu Hotelu.

 

& 3. MELDUNEK W HOTELU

 1. Hotel ma obowiązek meldunkowy każdego Gościa. Podstawą zameldowania Gościa

jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku

odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie Recepcjonista

ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

 1. Wypełnienie karty meldunkowej – Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz

składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane

meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości.

 

& 4. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest Firma

PROTEA Niechajczyk Spółka Jawna z siedzibą w Bolesławcu, przy ul. Brzozowa 1E

KRS: 0000116025 ; REGON 230123954.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług

hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.

 1. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez

okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie

zgody do czasu jej odwołania.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do

przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych

przez hotel.

 1. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych

dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym

momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia

zapomnianym.

 1. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom

odbiorców:***

– firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa

transportu lub przesyłki kurierskiej;

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;

– firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

– firmom świadczącym obsługę prawną;

– firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.

 1. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (PUODO).

 1. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w

siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej ado@protea.com.pl

 

& 5. POBYT GOŚCIA W HOTELU

 1. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju inny osobom, nawet gdy nie

upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

 1. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 10:00 jest traktowane

jako przedłużenie pobytu – Recepcja nalicza opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju

według cen pełnych.

 1. Osoby nie zameldowane mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym w

godzinach od 7:00 do 22:00 po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Recepcji

 1. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Hotelowym Gościa , po godzinie

22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na

odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby

nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji

Hotelu.

 1. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie

zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 1. Przez cały czas pobytu w Hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą

opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci w tym poczynione uszkodzenia

lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

 1. Na terenie Hotelu , w tym – w pokojach hotelowych , zgodnie z ustawą

z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o PIS ( Dz.U.Nr

81, poz.529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych

 1. Złamanie zakazu palenia i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym oprócz pokoi

wymienionych w pkt.7 jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój

Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500,00 zł.

& 5. CISZA NOCNA W HOTELU

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00

dnia następnego.

 1. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek

takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

 

& 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu

powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 1. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po

jej wystąpieniu.

 1. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym Recepcji.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić

się , czy są zamknięte.

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu , Hotel może odmówić dalszego

świadczenia usług ,osobie , która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do

niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hotelu , uregulowania należności za

dotychczasowe świadczenia , oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia

oraz opuszczenia terenu Hotelu.

 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco

naruszył Regulamin,wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na

osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach

hotelowych i innych pomieszczeniach Hotelu : grzałek i innych urządzeń elektrycznych

nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i

zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 1. W momencie wymeldowania Gość zobowiązany jest do zdania kluczy z pokoi

hotelowych. Za zgubienie kluczy pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości

50,00 zł

 

& 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez

Gościa do Hotelu regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność

Hotelu podlega ograniczeniu jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji.

Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych

i cennych przedmiotów , w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość

naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą

wartość w stosunku do wielkości oraz przedmiotów wielkogabarytowych ,

przekraczających możliwości przechowania w depozycie hotelowym.

 

& 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego

Gościa, będą odesłane na jego koszt , na adres przez niego wskazany. W przypadku nie

otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez okres 6 miesięcy , a

następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 

& 9. INNE

 1. Hotel Świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o

bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji , co umożliwi reakcję.

Close Menu
Gościnność to nasza pasja

Zapraszamy do 26 komfortowych pokoi, gdzie w ciszy i przyjemnej atmosferze spędzą Państwo czas. Profesjonalny personel pomoże w razie problemu, a nasza restauracja zapewni doskonały posiłek.

REZERWUJ DLA JEDNEJ OSOBY

CENY OD 169 zł

REZERWUJ DLA DWÓCH OSÓB

CENY OD 249 ZŁ

REZERWUJ DLA TRZECH OSÓB

CENY OD 359 zł

Hospitality is our passion

We invite you to 26 comfortable rooms where you will spend time in a quiet and pleasant atmosphere. Professional staff will help in case of a problem, and our restaurant will provide you with an excellent meal.

BOOK FOR 1 PERSON

PRICE FROM 169 zł

BOOK FOR 2 PEOPLE

PRICE FROM 249 ZŁ

BOOK FOR 3 PEOPLE

PRICE FROM 359 zł

Gościnność to nasza pasja